2022-04-18

اس ام اس کشف حجاب برای مژده لواسانی مجری خانم چادری تلویزیون

اس ام اس کشف حجاب برای مژده لواسانی مجری خانم چادری تلویزیون اس ام اس کشف حجاب برای مژده لواسانی مجری خانم چادری تلویزیون که این بار خانم مجری در آن زمان و مکان با حجاب کامل این پیامک را دریافت کرده است! مهر: اعتراضات مردمی به پیامک‌های کشف حجاب اغلب به دلیل نبودن در…