2022-06-13

اهمیت انجام خلاصه نویسی در چیست ؟

اهمیت انجام خلاصه نویسی در چیست ؟ خلاصه‌نویسی و دلایل توجه به آن بدون شک یکی از مهمترین جنبه های مطالعه آکادمیک، خواندن است تا بتوانید از ایده های دیگران استفاده کنید و هنگام ضرورت از آموخته های خود استفاده کنید. این مسئله بسیار مهمی است زیرا باید نشان دهید که مطالبی را که خوانده…