2021-12-13

حسابداری در کانادا

حسابداری در کانادا معرفی رشته حسابداری در کانادا رشته حسابداری عبارت است از رویه ثبت مبادلات مالی با استفاده از اعداد و متن موجود در اظهارنامه‌های مالی. در حقیقت رشته حسابداری در کانادا ابزار ضروری برای رهگیری پرداخت مشتریان، دارایی‌ها و بدهی‌ها، تعیین سود و زیان و درنهایت رهگیری صحیح جریان مالی است. می‌توان گفت…